Ahlbom-Feychting

De expert som bedömer riskerna med mikrovågsstrålningen strålningen är Professor Anders Ahlbom och professor Maria Feychting. Nu senaste skrev de i Miljöhälsorapporten 2017 (se kommentar  längst ner på sidan). Dessa experter verkar sakna kunskaper i biologi, kemi, miljökemi och medicin. Anders Ahlbom har kandidatexamen i  matematik, nationalekonomi och statistik samt är filosofie doktor i socialmedicin, men behörighetskraven för att läsa socialmedicin är:  Studenten skall ha genomgått kursen Anatomi och fysiologi 6 hp; Allmän medicin och patologi, 2,3 hp; Otorhinolaryngologi 2,2 hp; Audiologi 1,5 hp; Neurologi 3 hp; Afasi 7,5 hp; Hörselskadade och dövas språk, tal och röst 1,5 hp; eller motsvarande kunskaper.  Alltså medicinska och fysiologiska kunskaper krävs som behörighet för kursen och jag kan inte se detta i Ahlboms CV.

Professor Maria Feychting påstår att hon läst beteendevetenskaplig utredarlinje med inriktning mot utredningssociologi, någon verifierat bevis, att hon gått denna utbildning har hon ännu inte redovisat.

Idag ser utbildningen ut så här beteendevetenskaplig utredarlinje Beteendevetenskapliga programmet 180-210 högskolepoäng är en beteendevetenskaplig utbildning med tre huvudområden, pedagogik, psykologi och sociologi.

Som det ser ut just nu saknar både Feychting och Ahlbom, miljömedicinska  kunskaper, samt grundkunskaperna i kemi, fysiologi, miljökemi, biologi, biokemi, vilket borde vara det minsta kravet på att bedöma hälsorisker i folkhälsan. De har heller inga kunskaper i elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Deras utvärdering i Miljöhälsorapporten 2017 kan verkligen ifrågasättas.

Anders Ahlbom CV: Ahlbom 1 CV

Anders Ahlboms utbildning M

  Anders Ahlbom två CV

*

Maria Feychting: Min grundutbildning är Utredningssociologi vid Stockholms Universitet. Hälsningar Maria

Utredningssociologi vid Stockholms Universitet är på 30 hp .  https://sisu.it.su.se/pdf_creator/8178/41928

Eftersom Maria Feychting doktorerat 1995, ”Magnetiska fält och cancer-epidemiologiska studier och en syntes av evidens”, frågade jag i vilket ämne hon tagit magisterexamen. Feychting svarade: Mitt CV nämner ingen magisterexamen, jag gick direkt från fil kand till doktorandutbildning på KI.

Jag ställde då frågan i vilket ämne Maria Feychting har kandidatexamen i? Jag fick slutligen detta svar, men inga högskolepoäng uppgavs: Beteendevetenskaplig utredarlinje med inriktning mot utredningssociologi.

Maria Feychting CV Febr 2018

Både Anders Ahlbom och Maria Feychting ingår i gruppen som ansvarar för utvärderingen av mobiltelefonens hälsorisker  i långtidsstudien Interphone-studien med avseende på hjärntumör.

I Miljöhälsorapporten 2017  hänvisar  Anders Ahlbom och Maria Feychting enbart till gamla studier, men man får intrycket att nya studier ligger till grund för deras bedömning nu 2017. Elva referenser är från år 2010 och där under. Den äldsta är från 1998, Guidelines for limiting exposure to time­varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys. 1998;74(4):494­522, som redovisar referensvärdena.  Märkligt att Ahlbom och Feychting inte hänvisar till ICNIRP 111(3):300‐306; 2016 där det står det att referensvärdet enbart skyddar i 6 minuter och högst 30 minuter. Det står också att det kan bildas s k ”hotspots” i vävnader. Tre referenser är från 2000 respektive 2002.  Här finns flera publikationer av ICNIRP.  Åtta referenser är över 2010 . Den nyaste referensen är från 2015 från SCENIHR. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. Opinion on Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). 2015.