Mer om kolloidalt Silver

Kolloidalt Silver (KS) tycks väcka mycket starka känslor om man är kritiskt till  KS. Jag är mycket kritisk till att man dricker kolloidalt silver av hälsoskäl. Det är ett gift som även tar död på nyttiga bakterier och skall främst användas som bakteriedödande medel. Det är inget näringsämne, ingen antioxidant det är rätt och slätt bakteriedödande som dödar bakterier, även nyttiga bakterier som skyddar huden, bakterier som bryter ner maten,  bakterier som bildar vitamin K2 i mag-tarmkanalen.

Eftersom jag yttrar mig i saken, vill jag därför påpeka att jag har 30 Hp  kemi och därtill 15 Hp miljökemi , samt biologi 30 Hp med biokemi.

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är emot kolloidalt silver därför att de lobbar för läkemedelsindustrin och är emot all alternativ medicin/produkter. Jag är inte emot alternativ medicin. Men man bör skilja på vad ett ämne är till för, utvärtes bruk eller invärtes bruk. Kolloidalt silver är främst för utvärtes bruk som bakteriedödande i infekterade sår och är inget näringsämne som Anders Sultan IONSIL påstår. De som har amalgam i tänderna har  40 % silver i plomberna, 50% är kvicksilver, resterande 10 % är oftast koppar, zink.

Kolloidalt Silver är alltså ingen antioxidant, det är inget näringsämne, inget spårämne kroppen behöver. Det är kort och gott bakteriedödande och skadar även de nyttiga bakterierna som skyddar oss och som vi behöver. Jämför, vi behöver koppar som spårämnen, men skulle någon dagligen komma på att dricka kolloidalt koppar och säga att det är nyttigt, att det är ett näringsämne?  Knappast, koppar är ju ett gift!  Har man en kopparspiral i livmodern, fäster inte ett befruktat ägg i slemhinnan, ändå behöver vi den giftiga kopparn som spårämne för vissa funktioner bland annat i enzymer.

Vi behöver inte alls silver som spårämne. Silver är ungefär lika giftigt som koppar, de ligger i samma grupp i periodiska systemet. Det paradoxala är, att k-silver anses vara ett näringsämne, eftersom det är starkt toxiskt? Eller hur tänker man här?

Jag avråder att dagligen förtära K-silver, dels för att det är ett bakteriedödande gift, som dödar tarmfloran, men vid långtidsexponering bioackumuleras silvret i kroppen. Detta i kombination med flera miljarder hög artificiell strålning från mobiler och basstationer, vars energirika strålning passerar genom kroppens vävnader och organ och som absorberas inne i kroppen, och kan förstärkas kraftigt lokalt  över organen (FOA 1978). Med silverföreningar som lagrats i kroppen kan strålningen öka än mer. Det finns starka skäl att synergistiska effekter kan uppstå mellan mikrovågsstrålningen och silveravlagringar i kroppen främst i njurar och ögats bindehinna.

Flertalet vetenskapliga studier bekräftar om och om igen, att den artificiella mikrovågsstrålning öppnar blod och hjärnbarriären, vilket betyder att silverjoner kan ta sig in i hjärnan. Man vet att aluminium en annan giftig metall tillsammans med elektromagnetisk strålning leder till Alzheimer. Forskning har också visat att kolloidalt silver kan skada ögonen, ansamlas i ögats bindhinna samt skada stavar och tappar i näthinnan. Ansamling av silverföreningar i ögats bindhinna förstärker med stor sannolikhet strålningen in i ögat och kan skada näthinnan.

Välj gurkmeja istället Om man har inflammationer i kroppen är gurkmeja en effektiv och hälsosam rot. Det är det gula färgämnet Curkumin som är den aktiva beståndsdelen, de andra två är desmetoxicurcumin och bis-desmetioxicurcumin. Curcuminoiderna är polyfenoler och är källan till gurkmejans gula färg. Kemisk formel: C21H20O6. Gurkmeja är en mycket kraftig antioxidant, tio gånger starkare än vitaminer. Antioxidanter ger skydd mot fria radikaler, de instabila syremolekyler som kan skada celler och viktiga molekyler i kroppen. Tyvärr finns det väldigt få vetenskapliga studier eftersom det inte finns intresse hos läkemedelsindustrin att vetenskapligt bekräfta/bevisa dess antiinflammatoriska egenskaperna. Curcumin, motverkar inflammation genom att hämma cellernas utsöndring av en signalmolekyl som är central vid inflammatoriska processer. Curcumin hämmar också cox-2-gener och förhindrar på det sättet att inflammationsproteinet cox-2 bildas.

______________________________

Anders Sultan står bakom IONSIL, han är egen företagare med gymnasieutbildning saknar högre utbildning i kemi, biologi, biokemi.

Sultan skriver i 2000-talets Vetenskap. http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm.  Han skriver dock här:  – –   Det som gör kolloidalt silver än mer intressant är det sätt det dödar på. Silver har en väldigt stark oxidativ förmåga.

Anders Sultan påstår följande: Silverjonerna sugs upp av mikroorganismerna och ställer till med oreda i organismens inre kemiska processer. Det anses allmänt att det sätt som kolloidalt silver dödar på gör det extremt svårt för mikroorganismer att mutera och skapa resistens gentemot silvret. Kolloidalt silver kan ses som lösningen på dilemmat multiresistenta bakteriestammar som i dagens läge inte längre svarar på olika penicillinbehandlingar.

Dessa påstående är tagna ur luften, utan vetenskapligt underlag. Man bör alltid vara försiktig om man vill ha kvar en bakteriedödande effekt. Bakterier och virus är jordens äldsta varelser och är snabba att mutera och anpassa sig i nya miljöer. Det är en generell regel eftersom det är vetenskapligt bekräftat.

På  IONSIL webbsida  som Anders Sultan står bakom står så mycket dumt i denna artikel, att jag inte orkar bemöta allt. Jag tar dock upp några viktiga punkter. http://www.ion-silver.com/allt.om.silver.html

IONSIL påstår att kolloidalt silver är näring från naturen http://ion-silver.com/

Sanningen är: Det är ett giftigt grundämne, som tillhör metallerna och finns i berggrunden och i jorden.  Alla grundämnen är inte nyttiga, men eftersom de normalt finns i små doser gör de ingen skada. På grund av försurningen har inte silverjonerna minskat (som man påstår i IONsilver) i marken, snarare blivit mer tillgängligt för växterna, dessutom har nedfallet från kolkraftverken/industrin ökat silverjonerna i miljön.

Mer Fakta

Definition för ett akut dödligt ämne: Ett ämnes akuta giftighet mäts i hur stor mängd i engångsdos, som behövs för att akut döda hälften i en försöksgrupp som benämns LD50-värdet. Ju mindre dos som dödar hälften, desto giftigare är ämnet akut. En del ämnen är så giftiga, att  man inte kan hitta ämnet i miljön, ändå påverkar de omgivningen inom ett stort område. Giftighet  kan också beskrivas så här. Silverpartiklar är inte något nytt. Under Alexander den Stores krig upptäcktes att silver kan desinfektera vatten. De märkte att de officerare som drack ur silverbägare inte blev lika magsjuka som de soldater som drack ur träbägare. När man har vatten i en silverbägare avges några joner som kan döda bakterier. Därför blev de av med en del infektioner, berättar Knut Deppert.  (Min kommentar: Det är dock mer troligt, att träbägaren blev en bakteriehärdar, medan en silverbägares yta hindrade bakteriebildning p g a att silver är giftigt). I Kemikalieinspektionens rapport Utredningsavdelning 10/89 Miljöfarliga ämnen, exempelista och vetenskaplig dokumentation, står det att engångsdos oralt intaget kolloid Ag är akut dödligt vid 100 mg/kg för mus.

Långtidseffekt är svårare att mäta. Man får utgå ifrån om ämnet är bioackumulerbart och hur stor mängd som behövs, för att se biologiska störningar. Men långtidseffekter är mycket svårt att fastställa vetenskapligt. Två ämnen kan var för sig vara ogiftiga, men kan bilda ämnen som är giftiga. Giftiga ämnen kan vid nedbrytning bilda derivater som är ännu mer giftiga. Hur giftiga ämnen är beror alltså på med vilka ämnen (kemiska konstruktioner) de bildar i den miljö de befinner sig i. Silverjoner är exempelvis ett mycket reaktivt ämne och därför giftigt för biologiskt liv och kan mycket väl störa biokemiska processer. Framför allt är kroppens enzymer, som har en laddad del (oftast metalldel) mycket känsliga för störningar. Enzymer är till för att påskynda biokemiska processer, som naturligt skulle ta för lång tid. Stör silverjoner kroppens enzymerna, vilket är mycket troligt både i mag- och tarmkanalen och i kroppens celler etc, kan en ständig belastning av silverjoner leda till en negativ långtidseffekt, som leder till nedsatt hälsa.

Vårt biologiska behov: Spårämnen är mineraler som förekommer i mycket små mängder(< 100 mg/dag). Sammanlagt 18 mineraler har betydelse för människan. Dessa samverkar med cirka 15 vitaminer och 8-10 aminosyror i kroppens funktion. Ett spårämne är ett ämne som är livsnödvändigt i kosten, i mycket små mängder. Detta till skillnad från de så kallade makromineralerna. Exempel på spårämnen är fluor, järn, koppar,  krom , zink, selen, jod, kobolt och molybden. De flesta spårämnen ingår som aktiv del i olika enzymer och har klara biokemiska funktioner i kroppen. Exempel på makromineraler är kalcium, magnesium, fosfor och kalium .

_________________________________

Kemisk fakta om silver, Ag. Silver är en metall med atomnummer 47. Atomvikt: 107,86 u, Värmekapacitet 234 J/kg K. Oxidation: 1. Silverjonen är en katjon. Ledningsförmåga är högre än koppar 1,55 x 10^-8, vilket betyder att den är mycket starkt elektriskt ledande metall.

Kolloidalt silver är nanopartiklar 1 – 24 nm stora partiklar (0,000 000 001 – 0,000 000 024 meter) och består till 80 % silverjoner och 20 % silverpartiklar i destillerat vatten. Det är elektriskt tillverkade silverjoner som inte framställs på kemisk väg.

Silverjoner är starkt reaktiva, vilket gör att man inte vet exakt, vilka ämnen/ytor som de binder in till, när de befinner sig i kroppen.

Doser som finns i kolloidalt silver är inte akut dödligt för människan, men vid lång tids exponering, som att dagligen inta K-silver bioackumuleras silvret i njurarna som förkalkas. Det ansamlas även i ögats bindhinna. Senare forskning har också visat att nanopartiklar och joners effekt från k-silver skadar näthinna hos en vuxen mus, där nervceller i näthinnan, tappar och stavar, dödades i stor omfattning.

IONsil skriver: Det som gör produkten så effektiv på svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter – är att silvret får en enorm yta tack vare att det är upplöst i atomstorlek. 

Att påstå att silverjoner, som är en naturlig nanopartikel, enbart skulle selektivt angripa encelliga parasiter, bakterier eller virus är ren rappakalja, så enkel är inte de biokemiska processerna. Som jag tidigare sa, är enzymer mycket känsliga för störningar eftersom de själva är konstruerade med en aktiv del. Reaktiva silverjoner kan absolut störa, hämma enzymernas aktiva del.

IONsil skriver vidare: Det ryms flera miljarder silverjoner per kubikmillimeter – och alla dessa kan hjälpa till att immobilisera olika former av mikroorganismer.  – – – – Ion Silver: Ett modernt tillverkat elektrokolloidalt silver har inget av silvret i saltform. Det är elektriskt tillverkade silverjoner som inte framställs på kemisk väg.

Forskning från 1992 konstaterar att elektrokolloidalt silver är betydligt effektivare än saltbaserade silverjoner, alltså giftigare.
En italiensk vetenskaplig studie som publicerad 1992, konstaterar att elektriskt genererade silverjoner har en överlägsen effekt på mikroorganismer jämfört med de silverjoner som kommer ur till exempel silvernitrat. I studien konstaterar man att elektriskt genererade silverjoner dödar gramnegativa E.coli bakterier 20% snabbare. Detta bekräftar att man dagligen inte bör dricka K-silver, det skadar tarmfloran. Det bevisar vetenskapligt också här, att E-colliebakterier dödas effektivt,  men E-colliebakterier  ingår som viktig del i en normal tarmflora. Denna vetenskapliga studie bevisar alltså att K-silver även dödar nyttiga bakterier och inte bara dödar skadliga bakterier.

Pseudomonas Aeruginosa 60% snabbare samt att silvernitrat inte hade någon effekt alls på vare sig Candida Albicans (jästsvamp) eller Asperigillus Niger (mögelsvamp). Författarna sammanfattar med att ”Electro colloidal silver Ag(e) was significantly more effective than silver nitrate AgNo3. Denna forskning belyser på ett bra sätt att det är stor skillnad på elektrokolloidalt silver och silvernitrat. Både vad gäller effekt och den toxicitet det innebär för däggdjurscellen. Silvernitrat är toxiskt för däggdjursceller genom nitratjonen och syrakomponenten. Forskningen belyser hur effektivt silverjoner klarar av att agera som konserveringsmedel. Läs hela studien här: Electrochemical Ag+ for Preservative Use http://kolloidalt-silver.se/forskning-elektrokolloidalt-silver-ar-betydligt-effektivare-an-saltbaserade-silverjoner/

Denna forskning tar inte hänsyn till andra biokemiska reaktioner som silverjoner kan hämma/skada genom sin närvaro, bland annat enzymerna  som jag tidigare nämnt och som finns över allt  i kroppen för att påskynda kemiska processer.

Kolloidalt silver kan skada hjärnan: I den första provrörsstudien tog forskarna humana stamceller från delar av framhjärnan hos ett aborterat foster. Stamcellernas uppgift är attbilda främre delen av hjärnan genom att producera nervceller och stödjeceller. Men tillväxttakten av dessa försämrades markant när kolloidalt silver (nanopartiklar och joner) respektive silverjoner applicerades på stamcellerna. Samtidigt trasades de tillväxande cellerna sönder.– Det är onekligen alarmerande, säger Fredrik Johansson, adjunkt vid biologiska institutionen som gjort forskningen tillsammans med avdelningen för oftalmologi.

I den andra provrörsstudien testades nanopartiklar och joners effekt på en näthinna från en vuxen mus. Resultatet: nervceller i näthinnan – tappar och stavar – dödades i stor omfattning.

http://www.hd.se/2014-12-15/forskare-stora-risker-med-silver

Forskare i Lund skriver: Två studier som gjorts vid Lunds universitet har visat att guld- och silvernanopartiklar kan påverka de stamcellerna som ger upphov till nervceller i hjärnan och i näthinnan. Forskarna bakom studien såg att silverjoner som frisätts från nanopartiklarna orsakade cellskador hos de stamceller som ger upphov till nervceller i hjärnan och i näthinnan. Anledningen till att silvernanopartiklarna är mer skadliga än silver beror på ytförstoringseffekten; ju mindre partiklarna är desto större totalyta och desto fler silverjoner  kan frisättas. Det blir i sin tur att de kan blir mer giftiga. – Att både nervceller under tillväxt, det vill säga hjärnan hos foster och barn, samt ett av våra viktigaste sinnen, synen, kan påverkas är särskilt oroväckande då detta kan innebära allvarliga komplikationer, säger Ulrica Englund Johansson, docent vid avdelningen för oftalmologi

IONsil skriver: Varför ger inte ett elektrokolloidalt silver blåfärgad hud (argyri) eller skador på inre organ? Elektrokolloidalt silver med 10 ppm styrka innehåller dels alldeles för lite silver, dels är det så små partiklar att de inte fastnar någonstans i kroppens celler.

Partiklarna tar sig istället in överallt i kroppens celler och som reaktiv jon kan det skada/störa/hämma biologiska processer precis som det skadar även nyttiga bakterier.  

Efter att jag tagit upp riskerna med Kolloidalt silver  fick jag denna länk till  Mats Hansson som skriver i TF-bladet som hänvisar till flera studier om riskerna med silver. 2017-02-27-kollodialt-silver-mats-hansson

Jeg har noe på hjertet ...

Det hodet er fylt med, flyter tastaturet over av...

BRHP - Between a Rock and a Hard Place

Science Blog on Mobile Phone Radiation and Health by Dariusz Leszczynski

Powerwatch News

Vår Tids Största Miljö- och Hälsokatastrof

Lennart Hardells blogg

En blogg om miljö- och hälsorelaterad forskning

%d bloggare gillar detta: