Mikrovågssjukan Elöverkänslighet

Två viktiga studier som ger ett signifikant resultat

  • 1991: Reastudien 1991 gjorde man ett test, där man först testade fram en någorlunda homogen grupp och fick då ett 100 % signifikant resultat i det slutliga testet som var dubbelblint
  • 2003  TNO-Studien  http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf   TNO-studien. Man gjorde en test före 3G-utbyggnaden, då fick man också ett signifikant resultat. Man testade en 3G-signal som alltså inte fanns i omgivningen och som störde testet. De skriver: ”TNO-studien genomfördes med låga fältstyrkor, jämförbara med de från en basstation som man kan utsättas för i daglig praxis. Datorberäkningar visar att det är osannolikt att de statistiskt signifikanta effekterna som hittades i denna studie är av termiskt ursprung.”

Antal elöverkänsliga sammanställt av Balanspunkten https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/11/04/antalet-eloverkansliga/

2016 Symptom


1995 Regeringen beslutar att FEB Föreningen för El och Bildskärmsskadade, enligt SFS 2000:7 §2, ska erhålla statsbidrag som handikappförbund för sin verksamhet. Regeringsbeslut 950621 nr 8, Dnr: S1995/2965

FN-konventionen För människor som har funktionsnedsättning på grund av elöverkänslighet betyder tillgänglighet av fysisk miljö att nivån av elektriska och magnetiska fält är låg. Det är även viktigt att det är möjligt att ta del av information i ett format som inte orsakar svårigheter. Det förutsätter att informationen finns i tryckt form och inte enbart i elektronisk form som Sverige skrivit under Läs mer här 

2002 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan Forskning och kunskapsspridning är angelägen när det gäller nya sjukdomsdiagnoser som t.ex. elöverkänslighet sid 61

Sveriges regerings webbsida

2019 Elöverkänslighet är ett funktionshinder  Svar från Socialstyrelsen 2019-10-18


Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren 2015


Bostäder för el allergiker Utlåtande 2009: RV(Dnr 322-155/2001) Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v)(2001:11)


Elöverkänsliga i arbetslivet, En praktisk vägledning för arbetsgivare http://www.eloverkanslig.se/rapporter/arbetlivet.pdf


W90 en orsakskod Exponering för annan icke joniserande strålning HÄR

2016 Diagnos ICD10 – W90-T66-Z58,4


Tillförlitliga biomarkörer som kännetecknar och identifiera elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet som två etiopathogenic aspekter av en specifik  patologisk störning https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326


2016 Örebro landsting   Trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom är de sjukdomar som orsakar mest sjukskrivning.


Läkarnas hälsoinitiativ för strålning och miljö – PHIRE


2016 Elöverkänsliga får rätt mot SVT i Granskningsnämnde


EUROPAEM EMF Riktlinjer för diagnos och behandling av EMF-relaterade hälsoproblem och sjukdomar av Igor Belyaev:

Kroniska sjukdomar och sjukdomar i samband med icke-specifika symtom ökar. Förutom kronisk stress i sociala miljöer och arbetsmiljöer är fysiska och kemiska exponeringar hemma, på jobbet och under fritidsaktiviteter orsakande eller bidragande miljöbelastningsfaktorer som förtjänar uppmärksamhet av allmänläkaren och av alla andra medlemmar i hälsovården. Det verkar nödvändigt nu att ta hänsyn till ”nya exponeringar” som elektromagnetiska fält (EMF). Läkare konfronteras alltmer med hälsoproblem av oidentifierade orsaker. Studier, empiriska observationer och patientrapporter indikerar tydligt interaktioner mellan EMF-exponering och hälsoproblem. Individuell mottaglighet och miljöfaktorer försummas ofta. Ny trådlös teknik och applikationer har införts utan säkerhet om deras hälsoeffekter, vilket ger nya utmaningar för medicin och samhälle. Exempelvis undersöktes inte frågan om så kallade icke-termiska effekter och potentiella långsiktiga effekter av låg dos exponering före införandet av dessa tekniker.  Å ena sidan finns det starka bevis på att långvarig exponering för vissa EMF är en riskfaktor för sjukdomar som vissa cancerformer, Alzheimers sjukdom och manlig infertilitet. Å andra sidan är den framväxande elektromagnetiska överkänsligheten (EHS) mer och mer erkänd av hälsomyndigheter, handikappadministratörer och ärendearbetare, politiker samt domstolar. Vi rekommenderar att behandla EHS kliniskt som en del av gruppen av kroniska multisystemsjukdomar (CMI), men erkänner att den bakomliggande orsaken är miljön. I början kan man ibland få EHS-symtom, men med tiden kan de öka i frekvens och svårighetsgrad. Vanliga EHS-symtom inkluderar huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, depression, brist på energi, trötthet och influensaliknande symtom. En omfattande medicinsk undersökningar som bör inkludera alla symtom och deras förekomster i rumsliga och temporära termer och i samband med EMF-exponeringar, är nyckeln till att ställa diagnosen. EMF-exponeringen bedöms vanligtvis genom EMF-mätningar hemma och på jobbet. Vissa typer av EMF-exponering kan utvärderas genom att fråga om vanliga EMF-källor. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till den individuella känsligheten. Den primära behandlingsmetoden bör huvudsakligen fokusera på förebyggande eller minskning av EMF-exponering, det vill säga att minska eller eliminera alla källor för hög EMF-exponering hemma och på arbetsplatsen. Minskningen av EMF-exponering bör också utvidgas till att omfatta offentliga utrymmen som skolor, sjukhus, kollektivtrafik och bibliotek för att möjliggöra för personer med EHS en obehindrad användning (tillgänglighetsåtgärd). Om en skadlig EMF-exponering reduceras tillräckligt har kroppen en chans att återhämta sig och EHS-symtom kommer att reduceras eller till och med försvinna. Många exempel har visat att sådana åtgärder kan visa sig effektiva. För att öka effektiviteten i behandlingen bör man också ta itu med det breda utbudet av andra miljöfaktorer som bidrar till den totala kroppsbelastningen. Allt som stöder homeostas kommer att öka en persons motståndskraft mot sjukdomar och därmed mot de negativa effekterna av EMF-exponering. Det finns ökande bevis för att EMF-exponering har en stor inverkan på oxidativ och nitrosativ regleringskapacitet hos drabbade individer. Detta koncept kan också förklara varför mottaglighetsnivån för EMF kan förändras och varför symptomområdet som rapporteras i samband med EMF-exponeringar är så stort. Baserat på vår nuvarande förståelse fungerar en behandlingsmetod som minimerar de negativa effekterna av peroxynitrit – som allt oftare har använts vid behandling av multisystemsjukdomar – bäst. Denna EMF-riktlinje ger en översikt över den nuvarande kunskapen om EMF-relaterade hälsorisker och ger rekommendationer för diagnos, behandling och tillgänglighetsåtgärder för EHS för att förbättra och återställa enskilda hälsoutfall samt för att utveckla strategier för förebyggande. https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses


Bloggar

  • Engelsk informations sida om elöverkänslighet, Elektrosensitivitet Storbritannien, eller ES-UK, grundades som en välgörenhetsorganisation 2003. Det har vuxit stadigt sedan dess, eftersom fler och fler människor har blivit sensibiliserade för elektromagnetisk energi från Wi-Fi, mobiltelefoner, mobiltelefonmaster, trådlösa smarta elmätare, trådlösa telefoner och andra elektroniska enheter. Förvaltarna är mestadels elektrosensitiva själva. http://www.es-uk.info/about-us/

  • En annan engelsk blogg av Jeromy Johnson. informativa blogg https://www.emfanalysis.com/ehs/

  • Electromagnetic Sensitivity en webbsida med faktainformation och många länkar till studier http://www.emfwise.com/ehs.php

The Invisible Disease: The Dangers of Environmental Illnesses Caused by Electromagnetics Fields and Chemical Emissions, by veteran Swedish journalist Gunni Nordström has been published by O Books in the U.K. and will soon be available in the U.S.Vittnesmål

  • 2013-07-01, Brundtland Responds: Rarely Uses a Cell Phone Gro Harlem Brundtland very rarely uses a cell phone, contrary to the impression promoted by the Norwegian Minister of Health that she is no longer electrosensitive, according to a message from Brundtland herself. Brundtland, a medical doctor, is a former prime minister of Norway and was the director of the WHO from 1998 to 2003


2016 Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognetiv beteendeterapi – KBT


2016 Privat: Utbrändhet, strålskadad och kroniskt trötthetssyndrom svarar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering


2016 Granskning av provokationsstudier


2016 Har elöverkänslighet och utmattningssyndrom samma biokemiska störning?


2016 Mikrovågssjukan


2015 Strålskadade avslöjar det mesta i trådlöst


2015 Mikrovågsröd – Det syns på utsidan att mikrovågor påverkar biologisk vävnad


2015 Internationella läkare och forskare kräver i ett brev till WHO att erkänna att folkhälsoepidemi, elöverkänslighet, är en sjukdom samt krav på oberoende forskning


2015 Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession hedendahl_hardell_2015


2011 Läkare blev prickad i ett domslut i HSAN för att han hade avfärdat elöverkänslighet och fibromyalgi som psykiska problem. Motiveringen var att hans arbetssätt saknade vetenskaplig grund


2010 – 2011  Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest


2005 WHO om elöverkänslighet: WHO elöverkänslighet, 2005


2002 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan Forskning och kunskapsspridning är angelägen när det gäller nya sjukdomsdiagnoser som t.ex. elöverkänslighet sid 61


2000 Skånes hälsorapport


 

Solveig Silverin miljöingenjör