F45.1 Odifferentierat somatoformt syndrom

Av Solveig Silverin

När multipla, varierande och ihållande symtom föreligger, som tyder på en dysfunktionell stressreaktion och/eller autonom dysfunktion men då den kompletta och typiska bilden av somatoformt autonomt syndrom (F45.3) inte är uppfylld skall diagnosen odifferentierad somatoform störning övervägas.

Socialstyrelsens vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas

Överväg alltid om deltidssjukskrivning är möjligt, eller om det finns möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna. Ta hänsyn till om det finns samsjuklighet eller andra omständigheter som gör att beslutsstödet inte går att följa, motivera i så fall detta under punkt 8 i läkarintyget.

Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar

Vanliga funktionsnedsättningar (ruta 5)

 • Beskriver oro, rastlöshet
 • Nedsatt emotionell stabilitet (t ex lättirriterad, omotiverade vredesutbrott)
 • Beskriver ögonirritation
 • Beskriver huvudvärk
 • Muskelsmärta, muskelstelhet, muskeltrötthet
 • Beskriver förändrad aptit
 • Beskriver svidande känsla i huden, klåda
 • Smärta i huden vid beröring
 • Beskriver för lukt-, ljus-, ljudkänslighet
 • Beskriver klumpkänsla i halsen
 • Beskriver feberkänsla utan att ha feber,
 • Beskriver omväxlande frysningar/svettningar
 • Beskriver fysiska symtom (t ex hjärtklappning, yrsel, domningar/stickningar)
 • Blir snabbt psykiskt trött
 • Avföring växlande trög/lös, behov att urinera ofta
 • Fumlighet i händer/fingrar
 • Beskriver sömnstörning
 • Sänkt koncentrationsförmåga
 • Försämrat minne

Vanliga aktivitetsbegränsningar (ruta 6)

 • Svårt att behålla fokus
 • Svårt att lära nytt och/eller tillämpa kunskap
 • Svårt att lösa problem och/eller planera
 • Svårt att fatta beslut
 • Svårt att hantera/utföra mer än en sak i taget
 • Svårt att hantera/utföra sammansatta uppgifter
 • Svårt att hantera stress och psykologiska krav
 • Svårt att hantera sociala sammanhang, formella kontakter och delta i aktiviteter
 • Svårt att lyfta och bära föremål
 • Svårt att använda hand och arm
 • Svårt med finmotoriskt arbete med hand/händer
Gradering av funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar
Gradering enligt ICF Andra vanliga ord för gradering
0 INGET problem 0-4 % (inget, ingen, avsaknad, obetydlig…)
1 LÄTT problem 5-24 % (lätt, litet, lågt…)
2 MÅTTLIGT problem 25-49 % (måttligt, medel, ganska stort…)
3 STORT problem 50-95 % (stort, gravt, högt, extremt, svårt…)
4 TOTALT problem 96-100% (fullständigt…)

Solveig Silverin miljöingenjör

Ifyllnadsstöd för läkarintyg

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutstöd saknas