Utmattningssyndrom

Av Solveig Silverin

Socialstyrelsens statistik Utmattningssyndrom F43

Utmattningssyndrom innebär att du efter långvarig stress ”går in i väggen”. Symptomen kan både vara psykisk och fysisk. Enligt Socialstyrelsen länk har den psykiska ohälsan ökat kraftigt efter 1997. Man kan dock se, att parallellt har också den trådlösa tekniken ökat dramatiskt. I denna teknik använder man mikrovågor som knappt finns naturligt i vår livsmiljö på jorden. Efter att man byggt ut mobiltelefonin, WiF och andra trådlösa nätverk har mikrovågsstrålningen ökat flera miljarder länk.

Socialstyrelsen 2003 Artikel nr: 2003-123-18 ISBN 91-7201-786-4. Utmattningssyndrom Stressrelaterad psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen skriver följande citat: Sedan slutet av 1990-talet har det skett en dramatisk ökning av långtidssjuk skrivningar. Framför allt är det sjukskrivningar p.g.a. psykisk ohälsa som ökat (Och varför skulle det inte kunna vara den ökande artificiella mikrovågsstrålningen från alla sändare som mobilindustrin placerat över allt i vår livsmiljö sedan i mitte npå 1990-talet?)
Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom
Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att
diagnosen ska kunna ställas.
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.(samma som elöverkänslighet)
B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. (Samma som elöverkänslighet)
C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under
samma tvåveckorsperiod:
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning (Samma som elöverkänslighet)
2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress (Samma som elöverkänslighet)
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet (Samma som elöverkänslighet)
4) Sömnstörning (Samma som elöverkänslighet)
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet (Samma som elöverkänslighet)
6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning,
mag-tarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet. (Samma som elöverkänslighet)
D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. (Samma som elöverkänslighet)
E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex.hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom) .(Samma som elöverkänslighet)
F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångest
syndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som
tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.
___________________________
I en slutrapport i DU-projektet kunde man konstatera genom biokemiska tester att det inte fanns underliggande depressioner för utmattningssyndrom. Man konstaterade även att läkningen gick mycket långsamt och att personerna som drabbats var mycket sköra. Man kan därför misstänka att många av dessa som fått diagnosen utmattningssyndrom i själva verket är elöverkänsliga. Symtombilden är densamme.  Slutrapport-3 Utmattningssyndrom

Symtombild för Utmattningssyndrom

Kognitiva symtom

 • Minnesstörningar
 • Svåra koncentrationsproblem
 • Oförmåga att tänka klart
 • Låg stresstolerans
 • Överkänslighet för ljud, ljus, lukter
 • ”Tunnelseende”

Somatiska symtom

 • Trötthet /utmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Ökad infektionskänslighet
 • Ökad smärtkänslighet
 • Muskelproblem
 • Mag-tarm problem

Psyke

 • Känslolabilitet
 • Nedstämdhet

Symtombild för Elöverkänslighet

Oklart tänkande/ virrighet
Ljuskänslig
Stresskänslig
Koncentrationsproblem
Trötthet/sömnproblem
Minnesproblem
Värk, muskelproblem
Mag- och tarmbesvär
Yrsel
Hjärtklappning
Tunnelseende
Sömnproblem
Huvudvärk
influensaliknande symtom
illamående
försämrat korttidsminne
onormal trötthet/utmattning
 –
Hudproblem är specifikt för elöverkänslighet
Brännande känsla/smärta i huden
Hudrodnad
Stickningar/ domningar i hud
Värmekänsla i huvudet
 –
Det som skiljer elöverkänslighet från utmattningssyndrom är att elöverkänsliga känner igen strålningen genom just att det svider och bränner i huden, mer eller mindre kraftigt samt domningar i huden. Med tanke på alla de symtom elöverkänsliga har kan man tolka detta som att den neurologiska skadan är större och mer omfattande hos elöverkänsliga än hos dem med utmattningssyndrom.
 –

Med tanke på att elöverkänsliga är mycket stresskänsliga, varför väljer man då provokationsstudier som är mycket stressande, vilket gör att resultatet blir helt missvisande länk. Man kan också undra över varför forskare inte gjort samma medicinska undersökningar på elöverkänsliga som man gjort på  dem med utmattningssyndrom. Slutrapport-3 Utmattningssyndrom

Solveig Silverin miljöingenjör