Mer om 5G

Modellen av absorption av Sub-THz-strålning genom mänsklig hud” visar att svettkanalerna i huden fungerar som antenner. En studie publicerad i Applied Microbiology and Biotechnology undersökte effekterna av mmvågor  på bakterier. Studien visade att mmvågor förändrade bakterietillväxten, som huvudsakligen deprimerade sin tillväxt och förändrade vissa egenskaper och aktiviteter. Bakterier och andra celler kan kommunicera med varandra med högfrekventa fält i mmvågor spektrat, vilket ger de observerade effekterna när de exponeras för mmvågor. Författarna fann också att bakterier reagerade olika på antibiotika vid exponering med mmvågor och kan ”leda till antibiotikaresistens i bakterier”.

Även om det inte specifikt hänför sig till mmvågor, en studie publicerad i elektromagnetisk biologi och medicin kopplade strålning från celltorn till skador i humant blod. Studien jämförde människor som bor nära och långt ifrån cellantenner som respektive behandlings- och kontrollgrupper.

Behandlingsgruppen var inom 80 meter från en cellantenn, medan kontrollgruppen bodde 300 eller flera meter från cellantennen. Humana perifera blodlymfocyter (HPBL) odlades från varje grupp. Studien fann förhöjda mikronukleusnivåer i behandlingsgruppen, vilket är bevis på DNA-skada och en tidig förutsägare för cancerutveckling (Figur 2). https://www.edn.com/electronics-blogs/5g-waves/4461840/Does-5G-pose-health-risks—part-2-


 

The Dangers Of 5G – 11 Reasons To Be Concerned   https://ecfsapi.fcc.gov/file/105307208100


Femte generationens mobiltelefoni 5G Planering – Geospatial överväganden En guide till planerare och lokala myndigheter https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684420/OS_Final report 5g-planning ha-5g-till-6947804


Elektronik Norden http://www.elinor.se/5g-pa-millimetervagor.html/


Tidningen mobil Reportage: Halvvägs till 5G https://www.mobil.se/nyheter/reportage/reportage-halvv-gs-till-5g


Post- och Telestyrelsen beskriver 5Gs teknik i ett mejl till mig, den 4 maj 2018 :

För lägre frekvensband såsom 700, 800 och 900 MHz förväntas inga stora skillnader
relativt de system som används idag. Så där förväntas inga stora ändringar.

För medelhöga frekvensband (1800 MHz – 3800 MHz) förväntas adaptiva antennsystem
och vad som konceptuellt kan ses som en kombination av beamforming, MIMO och
Multi user MIMO. Detta då signalerna fortfarande både studsar och viker runt
hörn på dessa frekvenser.

Den elektriska uteffekten förväntas inte ändras, men på grund av att energin
kan koncentreras/riktas bättre så kan den temporära signalstyrka i luften i
olika riktningar förväntas bli högre. Samtidigt kommer den i de riktningar man
inte riktar signalen bli lägre. Resultatet blir att signalstyrkan i luften i
medel kan förväntas bli lägre men mätt under kort tid i en viss riktning kan
den öka.

När det gäller höga frekvensband (26 GHz och högre) så förväntas man även där
använda adaptiva antenner, men här är huvudfunktionen mer ren beamforming då
effekterna av att vika runt hörn har avtagit kraftigt, om man inte har fri sikt
så förväntas man framförallt använda sig av signaler som studsat på föremål.
Man kan notera att det är svårare i dessa band att generera den typer av
elektrisk uteffekt som används i lägre frekvensband, så här är normalt målet
att få till en kraftig antennförstärkning för att få någon form av räckvidd. På
samma sätt som för medelhöga frekvenser kommer riktningen av signalerna göra
att signalstyrkan i luften blir relativt stark i den riktning man temporärt
riktar sig, medans man kommer få en mycket lägre signalstyrka åt övriga håll.
Det kan också vara intressant att notera att 26 GHz bandet, som är det första
riktigt höga frekvensbandet som förväntas komma att användas för 5G, idag
främst används för radiolänk. Dvs sändare med relativt hög elektrisk uteffekt
och kraftiga fasta riktantenner, dessa genererar i den riktning man avser sända
idag högre signalstyrka i luften jämfört med vad de framtida 5G systemen
förväntas generera.

*

2018-04-16 5G-tekniken kommer att fungera som pulsande laserstrålar med mycket hög energi

2017-06-15 Ny Teknik om hur 5G kommer att fungera

2016-09-14 5G

2016-08-04  5G krav för framtidens IoT-lösningar

”Möjliga scenarion är självkörande fordon, distansstyrda transporter och robotar som kommer kräva kommunikation i realtid. – – – – – –  Högre mobilhastigheter  (f0lk har redan blivit än mer sjuka av 4G+ trots det, bara fortsätter mobilindustrin att öka strålningen)