4 OHÄLSAN

Enligt Socialstyrelsens statistik. Se åldersgrupper under respektive flik.

-Mobiltelefon och celler: rollen av kalcium http://www.eloverkanslig.se/pdfer/rapp_kalciums_p%C3%A5verkan.pdf

-Statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik om sjukdomar och dödsorsaker är Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/cancer

-Hälsorelaterad klassifikation kopplad till Socialstyrelsens statistik databas http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/M84

2002 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan Forskning och kunskapsspridning är angelägen när det gäller nya sjukdomsdiagnoser som t.ex. elöverkänslighet sid 61

2010 – 2011   Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest 

Den samtida ohälsan Med samtidens ohälsa avses s.k. livsstilssjukdomar så som övervikt, typ 2 diabetes, alkoholmissbruk, kronisk obstruktiv luftvägssjuk dom (KOL), kroniska smärttillstånd samt andra sjukdomar som måste förstås i förhållande till faktorer i patientens omgivning. Andra exempel är utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom. Patienterna söker inte sällan bot och lindring i alternativa behandlingsmodeller med varierande vetenskaplig grund. Trots detta svarar dessa sjukdomar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering.

Forskning om samtidens ohälsa kräver ett mångvetenskapligt perspektiv och involverar precis som forskningen om bassjukvård, olika vetenskapliga discipliner, yrken och sektorer i samhället. Samhällsvetenskaper och forskning om miljöpåverkan blir en viktig ingrediens, liksom ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen om livsstil och miljö bör kopplas till frågan om befolkningens hälsa. En dialog med patient- och brukarorganisationer är också önskvärd.

Det referensvärde, 10 000 000 mikrowatt per kvadratmeter  i effekttäthet,  som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till för 2 GHz  till 300 GHz (våglängd 15 cm till 1 mm)  skyddar i högst 30 minuter mot uppvärmningseffekt. Men Biologisk påverkan uppkommer redan vid 30 mikrowatt per kvadratmeter,  vilket redovisas i  Bioinitiativerapporten 2012 är. En stor del av frekvensspektret för 3G, 4G, 5G, WiFi,  ligger i frekvensbandet från  2 GHz och uppåt.

SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013 visade att exponeringsnivån ligger långt över nivån som ger biologisk påverkan, vilket absolut förklarar den ökande ohälsan.

Medelvärde 

Landsbygd:  230 mikrowatt per kvadratmeter

Tätort: 1500 mikrowatt per kvadratmeter

Stockholm: 6700 mikrowatt per kvadratmeter


De diagnosgrupper som som inte är medräknade i min granskning:

  • Alkoholrelaterade diagnoser
  • A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
  • O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid
  • P00-P96 Vissa perinatala tillstånd
  • S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
  • Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården

Håller på att lägga in uppgifter under denna rubrik