4 OHÄLSAN

Enligt Socialstyrelsens statistik. Se åldersgrupper under respektive flik.

2002 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan Forskning och kunskapsspridning är angelägen när det gäller nya sjukdomsdiagnoser som t.ex. elöverkänslighet sid 61

2010 – 2011   Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest 

Den samtida ohälsan Med samtidens ohälsa avses s.k. livsstilssjukdomar så som övervikt, typ 2 diabetes, alkoholmissbruk, kronisk obstruktiv luftvägssjuk dom (KOL), kroniska smärttillstånd samt andra sjukdomar som måste förstås i förhållande till faktorer i patientens omgivning. Andra exempel är utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom. Patienterna söker inte sällan bot och lindring i alternativa behandlingsmodeller med varierande vetenskaplig grund. Trots detta svarar dessa sjukdomar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering.

Forskning om samtidens ohälsa kräver ett mångvetenskapligt perspektiv och involverar precis som forskningen om bassjukvård, olika vetenskapliga discipliner, yrken och sektorer i samhället. Samhällsvetenskaper och forskning om miljöpåverkan blir en viktig ingrediens, liksom ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen om livsstil och miljö bör kopplas till frågan om befolkningens hälsa. En dialog med patient- och brukarorganisationer är också önskvärd.

 

 

Håller på att lägga in uppgifter under denna rubrik

Annonser