Referensvärde

Naturlig bakgrundsstrålning är beräknad efter solflödet (solarflux 2,88 GHz) och de starkaste radiostjärnorna samt Big Bang. Medelvärdet ligger runt 0,000 000 000 000 5 W/m2 i effekttäthet. Vi och övrigt biologiskt liv saknar anpassning till att genomstrålas av dessa frekvenser. Än mindre är vi anpassade till att leva i en livsmiljö med artificiell och pulsad mikrovågsstrålning.

Referensvärdet för artificiell pulsad strålning är satt till 10 W/m2 i frekvensbandet 2 GHz till 300 GHz (våglängd 15 cm till 1 mm) och skyddar i 6 – 30 minuter mot akuta termiska effekter. Referensvärdet skyddar vid 2 GHz i 30 minuter, vid 10 GHz i 6 minuter och vid 300 GHz i 10 sekunder ICNIRP. Kortare frekvenser har högre energi på grund av högre svängningshastighet, därför är det märkligt att man höjer referensvärdet från 4 W/m2  till 10 W/m2 vid  2 GHz och uppåt, när energin ökar i den elektromagnetiska vågen, samtidigt som energin absorberas inne i kroppen och kan bilda hotspot mellan organen inne i kroppen FoA.

Referensvärdet tar heller inte hänsyn till andra biologiska effekter, som uppkommer genom samverkan mellan frekvenser, den tekniska konstruktionen av olika typer av moduleringar samt pulsning. Biologisk påverkan uppkommer redan vid 30 mikrowatt per kvadratmeter (30 µW/m2),  vilket redovisas i  Bioinitiativerapporten 2012. En stor del av frekvensspektra för 3G, 4G, 5G, WiFi,  ligger i frekvensbandet från  2 GHz och uppåt. Referensvärdet 10 W/m2 bygger på intresseorganisationen för mobilindustrin, ICNIRP, egen bedömning.

Nuvarande referensvärde 10 W/m2 är alltså inte ett realistiskt skydd mot tekniskt producerad och miljöfrämmande mikrovågsstrålning, eftersom referensvärdet enbart skyddar i högst 30 minuter mot termiska effekter och inte mot andra biologiska effekter som pulsning och modulering och samverkande frekvenser som kan påverkar kroppsfunktionen. Eftersom referensvärdet enbart skyddar akut i högst 30 minuter mot termiska effekter, skyddar det heller inte mot långtidseffekter.


Radarlära i telekrigsföring. Här står att konstgjord elektromagnetisk strålning innehåller mer energi än naturlig elektromagnetisk strålning sidan 97.

https://www.aef.se/Marktele/Artiklar/Telekrig_LV/Kapitel_3.pdf


 

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, referensvärden och grundläggande begränsningar

Referensvärden W/m2 för effekttäthet, relaterar inte till mätvärden i kroppen, utan till omgivningen. Effekttäthet mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m2.

Referensvärden: Det är en fördel att mäta strålningsnivån i luften eftersom magnetfältet går att mäta med relativt enkla mätinstrument. Om referensvärdet inte överskrids i luften så överskrids inte heller den grundläggande begränsningen i människokroppen. I de flesta fall räcker det därför att mäta i luften eftersom referensvärdet sällan överskrids.”

Detta är inte sant, då det kan bildas hotspot över organen inne i kroppen som överskrider referensvärdet 100 gånger FoA och ICNIRP 111(3):300‐306; 2016

Referensvärden för olika frekvenser i rummet W/m2

Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde
10 – 400 2 000 Radio och kommunikationsradio
400 – 790 2 000 – 4 000 TV
790 – 2 690 4 000 – 10 000 Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 000 Trådlösa datornätverk
MHz: megahertz (miljoner hertz). Hertz är den enhet som används för frekvens.
mW/m²:
milliwatt per kvadratmeter. Radiovågornas styrka anges i milliwatt per kvadratmeter.

SSM referensvärden, texten har ändrats nyligen


Grundläggande begränsningar däremot handlar om vilka strömmar och temperaturökningar som inte får överskridas i kroppen till följd av exponering för elektromagnetiska fält.

Grundläggande begränsningar ”För att avgöra om elektromagnetiska fält på en plats ligger under eller över de grundläggande begränsningarna, krävs avancerade mätinstrument och komplexa mätningar eller avancerade matematiska beräkningar.”

SSMFS 2008:18    https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf


SAR-värdet W/kg

IEEE : 1-11 GHz är 1,6 W/kg används för genomlysning med mikrovågor istället för röntgen, som tar en tiondels sekunder, som vid fotografering.

ICNIRP SAR-värde är 2 W/kg används för mobiler som vi håller mot huvudet i flera minuter. SAR-värdet berättar hur mycket energi kroppen tar upp från telefonens radiovågor i det högst exponerade området. Mobiltelefoner som säljs inom EU ska ha ett SAR-värde som ligger under gränsvärdet.

IEEE : Godkända SAR-värde för mikrovågor i frekvensbandet  1-11 GHz är 1,6 W/kg används vid ”röntgen” med mikrovågor  https://standards.ieee.org/search-results.html?facetValue=4294967272,4294967245&q=Standard

ICNIRP SAR-värde är 2 W/kg används för mobiler SSM skriver på sin webbsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/sar-varde/

SSM skriver: En del av radiovågorna från en mobiltelefon tas upp av kroppen och omvandlas till värme. SAR-värdet (Specific Absorption Rate) talar om hur mycket av radiovågornas energi som kroppen absorberar. I mobiltelefonens manual kan du läsa vilket SAR-värde din telefon har. SAR-värdet mäts när mobiltelefonen används för samtal och sänder med högsta styrka. Att den sänder med högsta styrka är dock ganska ovanligt. Har du god täckning medan du pratar sänder mobilen med betydligt lägre styrka.

Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har ett SAR-värde som ska vara lägre än gränsvärdet för radioexponering. Det gäller om du använder telefonen på det sätt som beskrivs i manualen.

Gränsvärdet är satt till en nivå långt under de nivåer där det finns säkerställda hälsorisker. För mobiltelefoner är gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad (W/kg).

Avstånd, material och hur du håller telefonen spelar roll

  • Ju närmare kroppen du håller telefonen, desto mer energi tar du upp. Vattenhaltig vävnad, som hud, muskler, blod och hjärnan har lättast att absorbera radiovågornas energi.
  • Telefonens position, form, material och antenn spelar också roll för mycket energi du absorberar.
  • Även radiovågornas frekvens har betydelse. Radiovågor med högre frekvens absorberas mer ytligt i kroppen.

Tillverkarna har ansvar för SAR-värdet Mobiltelefontillverkarna måste se till att deras telefoner har ett SAR-värde under 2 W/kg. Tillverkaren ska kontrollera att mobiltelefonerna uppfyller kraven innan de kommer ut på marknaden.

Mätning av SAR-värden Strålsäkerhetsmyndigheten mäter inte SAR-värden för mobiltelefoner. Det gör däremot finska Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Elsäkerhetsverket utför marknadskontroller för elektriska produkter.


Vetenskapliga studier visar dock på akuta effekter vid mycket svag artificiell strålning

Enligt forskning  har man sett negativa biologiska och akuta effekter redan vid 3,4 µ,W/m2 på spermaproduktion.


Unga påverkas akut negativt hälsomässigt vid l0 µW/m2 som sömnstörningar, koncentrationsproblem.


Allmänna negativa och akuta biologiska effekter uppträder vid så låga nivåer som 30 µW/m2. Bioinitiativerapporten 2014 https://www.bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec01_2012_summary_for_public.pdf


Gräns för insjuknande av strålning vid längre tids exponering av strålning från sändare 0,1 µWatt/m2.  Bambergläkama  har konstaterat i sina studier att hälsoeffekter uppträder efter något längre tids exponering vid dessa energinivåer. http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm


Biologiska effekter av oxidativ stress enligt forskning som här är sammanställt i en tabell sidan 190 http://5ginformation.net/wp-content/uploads/Mechanism-Final-1.pdf