Referensvärde

En bok som ger en hel del kunskaper om konstgjord strålning  Radarlära i telekrigsföring. Här står att konstgjord elektromagnetisk strålning innehåller mer energi än naturlig elektromagnetisk strålning sidan 97.

https://www.aef.se/Marktele/Artiklar/Telekrig_LV/Kapitel_3.pdf


Studier som visar på akuta effekter vid mycket svag artificiell strålning

(Effekttäthet mäts i enheten watt per kvadratmeter)

Enligt forskning  har man sett negativa biologiska och akuta effekter redan vid 3,4 µ,W/m2 på spermaproduktion.

Unga påverkas akut negativt hälsomässigt vid l0 µW/m2 som sömnstörningar, koncentrationsproblem.

Allmänna negativa och akuta biologiska effekter uppträder vid så låga nivåer som 30 µW/m2. Bioinitiativerapporten 2014 https://www.bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec01_2012_summary_for_public.pdf

Gräns för insjuknande av strålning vid längre tids exponering av strålning från sändare 0,1 µWatt/m2.  Bambergläkama  har konstaterat i sina studier att hälsoeffekter uppträder efter något längre tids exponering vid dessa energinivåer. http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm

Biologiska effekter av oxidativ stress enligt forskning som här är sammanställt i en tabell sidan 190 http://5ginformation.net/wp-content/uploads/Mechanism-Final-1.pdf

Nuvarande referensvärde 10 000 000 µW/m2 är inte ett realistiskt skydd mot tekniskt producerad och miljöfrämmande mikrovågsstrålning, eftersom referensvärdet enbart skyddar i högst 30 minuter mot termiska effekter och inte mot andra biologiska effekter som pulsning och modulering och samverkande frekvenser som kan påverkar kroppsfunktionen. Eftersom referensvärdet enbart skyddar i högst 30 minuter skyddar det heller inte mot långtidseffekter.


Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, referensvärden och grundläggande begränsningar

Referensvärden relaterar inte till mätvärden i kroppen, utan till omgivningen. Grundläggande begränsningar däremot handlar om vilka strömmar och temperaturökningar som inte får överskridas i kroppen till följd av exponering för elektromagnetiska fält.

Referensvärden Det är en fördel att mäta strålningsnivån i luften eftersom magnetfältet går att mäta med relativt enkla mätinstrument. Om referensvärdet inte överskrids i luften så överskrids inte heller den grundläggande begränsningen i människokroppen. I de flesta fall räcker det därför att mäta i luften eftersom referensvärdet sällan överskrids.” Detta är inte sant, då det kan bildas hotspot över organen inne i kroppen FoA  och  ICNIRP 111(3):300‐306; 2016

Grundläggande begränsningar ”För att avgöra om elektromagnetiska fält på en plats ligger under eller över de grundläggande begränsningarna, krävs avancerade mätinstrument och komplexa mätningar eller avancerade matematiska beräkningar.”

SSMFS 2008:18    https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/c4057ae5e05b4bf198e9fc8e6ae78bcb/ssmfs-200818-stralsakerhetsmyndighetens-allmanna-rad-om-begransning-av-allmanhetens-exponering-for-elektromagnetiska-falt.pdf

Snabbtitt referensvärden för olika frekvenser:

Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde
10 – 400 2 000 Radio och kommunikationsradio
400 – 790 2 000 – 4 000 TV
790 – 2 690 4 000 – 10 000 Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 000 Trådlösa datornätverk
MHz: megahertz (miljoner hertz). Hertz är den enhet som används för frekvens.
mW/m²:
milliwatt per kvadratmeter. Radiovågornas styrka anges i milliwatt per kvadratmeter.

SSM referensvärden, texten har ändrats nyligen


SAR-värdet

I manualen till din mobiltelefon kan du läsa vilket SAR-värde (Specific Absorption Rate) telefonen har. SAR-värdet berättar hur mycket energi kroppen tar upp från telefonens radiovågor i det högst exponerade området. Mobiltelefoner som säljs inom EU ska ha ett SAR-värde som ligger under gränsvärdet.

IEEE : Godkända SAR-värde för mikrovågor i frekvensbandet  1-11 GHz är 1,6 W/kg används vid ”röntgen” med mikrovågor  https://standards.ieee.org/search-results.html?facetValue=4294967272,4294967245&q=Standard

ICNIRP SAR-värde är 2 W/kg används för mobiler SSM skriver på sin webbsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/mobiltelefoni/sar-varde/

En del av radiovågorna från en mobiltelefon tas upp av kroppen och omvandlas till värme. SAR-värdet (Specific Absorption Rate) talar om hur mycket av radiovågornas energi som kroppen absorberar. I mobiltelefonens manual kan du läsa vilket SAR-värde din telefon har.

SAR-värdet mäts när mobiltelefonen används för samtal och sänder med högsta styrka. Att den sänder med högsta styrka är dock ganska ovanligt. Har du god täckning medan du pratar sänder mobilen med betydligt lägre styrka.

Gränsvärde för radiovågsexponering enligt Strålsäkerhetsmyndigheten

Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har ett SAR-värde som ska vara lägre än gränsvärdet för radioexponering. Det gäller om du använder telefonen på det sätt som beskrivs i manualen.

Gränsvärdet är satt till en nivå långt under de nivåer där det finns säkerställda hälsorisker. För mobiltelefoner är gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad (W/kg).

Avstånd, material och hur du håller telefonen spelar roll

  • Ju närmare kroppen du håller telefonen, desto mer energi tar du upp. Vattenhaltig vävnad, som hud, muskler, blod och hjärnan har lättast att absorbera radiovågornas energi.
  • Telefonens position, form, material och antenn spelar också roll för mycket energi du absorberar.
  • Även radiovågornas frekvens har betydelse. Radiovågor med högre frekvens absorberas mer ytligt i kroppen.

Tillverkarna har ansvar för SAR-värdet

Mobiltelefontillverkarna måste se till att deras telefoner har ett SAR-värde under 2 W/kg. Tillverkaren ska kontrollera att mobiltelefonerna uppfyller kraven innan de kommer ut på marknaden.

Elsäkerhetsverket utför marknadskontroller för elektriska produkter.

Mätning av SAR-värden

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter inte SAR-värden för mobiltelefoner. Det gör däremot finska Strålsäkerhetscentralen (STUK).