2 F43 Utmattningssyndrom, F90 Hyperaktivitetssyndrom

Sidan håller på att uppdateras

Antal patienter som uppsöker öppen specialistvård mellan år 2001 till 2016  för diagnoserna F43 utmattningssyndrom och F90 Hyperaktivitetssyndrom visar en kraftigt ökande trend.

Inledning

Det finns en misstänkt tydligt koppling mellan ökad neuropsykiatriska skador och ökad utbyggnaden av den nya trådlösa tekniken som använder pulsad artificiell mikrovågsstrålning. GSM 900 byggdes ut runt 1995 och GSM 1800 kom något år senare. Efter 2000 bygger man ut 3G, därefter 4G. Under åren 2001 till 2016 har man satt in WiFi i skolor och på förskolor samt i hemmen. Allt fler barn och unga personer använder också mobiler. Men användningen av babyvakter har också ökat. Babyvakter kan exponera det späda barnet för mycket hög strålning dygnet runt, då vissa babyvakter strålar hela tiden på full styrka, även då barnet är tyst och sover. Se filmbevis Här.

Samtidigt ser man en dramatisk ökning  av just neuropsykiatriska diagnoser bland befolkningens olika åldersgrupper. Forskning visar med säkerhet att WiFi och annan trådlös teknik med pulsade mikrovågor skadar hälsan. Unga personer och barn är mer känsliga än vuxna. Läs mer Här.

I den yttre miljön har strålningen ökat från både 3G och 4G-sändare, som exponeringen oss för ständig pulsad mikrovågsstrålning dygnet runt. Denna yttre och ständiga exponeringen kan ingen individ välja bort, för att skydda sina hälsa. I den här filmen, Detta är vad mobilstrålningen gör med ditt barns hjärna, visar man hur artificiell strålning påverkar barns hjärnor. Se filmen Här.  Barn och unga individer är mycket känsligare, dessutom bioackumuleras strålningen.

Att strålningen bioackumuleras innebär, att kroppens biokemiska funktion anpassar sig till en viss gräns, men när gränsen för anpassning är uppnådd (vilket är olika för olika individer) klarar inte kroppens olika biokemiska funktioner att anpassa sig. Ständiga störning i de biologiska funktionerna, visar sig genom ohälsa i form av olika typer av symtom. Man har i flera vetenskapliga med studier med säkerhet, sett störningar i kalcium-jonbalansen i cellerna, läs mer Här. Åldersgruppen från  19 -24  år var den första generationen som blev exponerad av pulsad mikrovågstrålning. De som föds efter 1992 har aldrig levt i en lågstrålande miljö och de mår också sämst i samhället.

Den nu dramatiska trendökning beror med stor sannolikhet på, den hjärnstress som pulsade mikrovågorna exponerar hjärnan för. Det är vetenskapligt säkerställt att pulsad radiofrekvent strålning stör hjärnans normala funktion, vilket också är välkänt sedan länge, läs mer Här. I takt med att strålningen ökar i vår livsmiljö, desto fler hamnar i gränslandet att ”falla över kanten”, till slut hamnar hela populationen i gränslandet och de flesta riskerar bli allvarligt skadade. Det är så ett miljögift fungerar. Artificiell mikrovågsstrålning skall bedömas som ett miljögift.

Den pulsad mikrovågsstrålning har ökat flera miljarder under åren 2001 till 2016. En artificiell mikrovågsstrålning som sprids allmänt i vår yttre livsmiljö, vilket omöjligen kan vara försumbart för biologiskt liv. Minskning av individantalet inom olika fågelarter är påfallande de senaste åren, likaså dramatisk minskning av insekter som bi, humlor, getingar, myggor, bromsar. Även missbildningar och förändringar har dokumenterats hos fåglars fjäderdräkten och näbbar. Se mer Här

Naturlig bakgrundsstrålning är beräknad efter solflödet (solarflux 2,88 GHz) och de starkaste radiostjärnorna samt Big Bang. Medelvärdet ligger runt 0,000 000 000 000 5 W/m2 i effekttäthet. Vi och övrigt biologiskt liv saknar anpassning till att genomstrålas av dessa frekvenser. Än mindre är vi anpassade till att leva i en livsmiljö med artificiell och pulsad mikrovågsstrålning.

Referensvärdet för artificiell pulsad strålning är satt till 10 W/m2 i frekvensbandet 2 GHz till 300 GHz för att skydda i 6 – 30 minuter mot termiska effekter. Referensvärdet är orealistiskt högt. Man tar inte hänsyn till andra biologiska effekter som uppkommer genom samverkan mellan frekvenser, den tekniska konstruktionen av olika typer av moduleringar samt pulsning. Referensvärdet 10 W/m2 bygger på intresseorganisationen för mobilindustrin, ICNIRP, egen bedömning.

Jag har därför granskat statistik från Socialstyrelsens databas som berör diagnoserna F43 Utmattningssyndrom och F90 Hyperaktivitetssyndrom i öppen specialinriktad vård. Diagnosen F90  är en medicinsk bedömning utifrån förändringar i hjärnan som är medfödd, vilket leder till olika typer av beteende- och emotionella störningar av utagerande slag.  Jag valde att särskilt titta på diagnoserna F90 eftersom denna patientgrupp har ökat dramatiskt i alla åldrar, även hos vuxna individer, vilket inte borde vara möjligt då dessa förändringar i hjärnan anses vara medfödda. Diagnosen F43 utmattningssyndrom visar en dramatisk ökning av unga patienter i den öppna specialinriktade vården. Ökning i patientgruppen har också lett till ökad belastning på den öppna specialinriktade sjukvården läs mer Här.

Statistiken bygger på antal patienter i hela Sverige i varje åldersklass och år. Folkökningen är mellan åren 2001 och 2016,  1 112361 miljoner från 8 882792 till 9 995153 invånare.

Diagnos F90 Hyperaktivitetssyndrom visar en trendökning hos unga personer
från 225 till 5 679 patienter. Det är anmärkningsvärt att så många vuxna personer fått diagnosen ADHD. Om några får personer fått diagnosen i vuxen ålder hade varit normalt, men att så många vuxna personer nu visar på en allvarlig trendökning vilket inte borde varit möjligt, om inte andra yttre miljöfaktorer till kommit i vår livsmiljö. En miljöfaktor är pulsad mikrovågsstrålning som inte tidigare funnits i vår livsmiljö och det finns vetenskapliga bevisa för att pulsade radiosignaler stör hjärnan. Läs mer Här och HÄR.

Diagnos F43  Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, också benämnd utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom visar en kraftigt trendökning hos unga personer i antal patienter från 458- 3543 i dessa åldersgrupper. Det är anmärkningsvärt att unga personer som normalt har mycket energi och borde vara friska, blir utmattade av ett normalt aktivt liv.

Sista diagrammet hela riket alla åldrar, visar en trendökning av patienter som behöver specialistvård
Diagnos F90 från 1668 – 78 444
Diagnos F43 från 3698 – 33 420

 

 

0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-74Alla

 

Annonser