F90 Hyperaktivitetsstörningar

Sidan har uppdateras då socialstyrelsen nu börjat lägga in värden för år 2017. Nästa höst redovisas värden för år 2018. Efter 2018 kommer eventuell ohälsa p g a 5G att synas i statistiken.

Statistiken bygger på antal patienter i hela Sverige per 100 000 invånare i varje åldersklass och båda könen mellan åren 2001 till 2017. Trenden  för beteendestörningar F90 visar en dramatiskt ökning i hela befolkningen.

Beteendestörningar och hyperaktivitetsstörningar F90.  I diagnosen F90 återfinns ADHD, DAMP, ADD och UNS, vilket är en medicinsk bedömning utifrån förändringar i hjärnan som anses vara medfödd. Det har dock framkommit att många barn felaktigt fått diagnosen ADHD, då de inte uppvisat typisk medicinsk bild för en ADHD-diagnos. Detta tyder på att det kan uppkomma andra beteendestörningar som enbart grundar sig på hjärnstress av exempelvis strålning i miljön och alltså inte är medfödd. Man har i vetenskapliga studier kunnat konstatera att mikrovågsstrålning, framför allt pulsad strålning, ger hjärnstress. Läs mer HÄR

Att pulsad radiofrekvent strålning stör hjärnans normala funktion är också välkänt sedan länge, läs mer Här. I takt med att strålningen ökar i vår livsmiljö, desto fler hamnar i gränslandet att ”falla över kanten” , till slut hamnar hela populationen i gränslandet och de flesta riskerar bli allvarligt skadade. Det är så ett miljögift fungerar. Artificiell mikrovågsstrålning skall bedömas som ett miljögift. Se mer information  HÄR.

Åldersgrupper 25-29  år har en trendökningen av 53 767 %.  Denna grupp är födda åren 1988 till 1992 och är födda strax före utbyggnaden av pulsad mikrovågsstrålning. GSM 900 byggdes ut i början på 1990-talet och GSM 1800 byggdes ut runt 1997.  År 2001 är denna åldersgrupp enbart 14 patienter, men 2017 har de ökat till 9 306.

Åldersgruppen 20- 24 år är födda 1993-1997. De är den första generation  som blir exponerade för pulsade mikrovågor redan under fosterstadiet. 2001 är de enbart 33 patienter men år 2017  har de ökat till 10 473 patienter.

Den generation, åldersgrupp 15-19 år, som exponeras för 3G-strålning från födseln är födda mellan 1998 och 2002 . 3G  använder våglängder som är 15 cm (2,1 GHz), som både har hög energi och hög genomträngningsförmåga.  Antalet patienter ökar här dramatiskt till 225 år 2001 och antalet patienter fördubblas 2017, i jämförelse med åldersgrupp 25-29 år och uppgår nu till 18.771 år 2017.

Man kan se i statistiken att ju mer strålningen ökar i vår livsmiljö, desto fler individer uppvisar så allvarliga  beteendestörningarna, att de måste uppsöka specialinriktad vård. Med tanke på all vetenskaplig kunskap om hur högfrekvent strålning påverkar hjärnan, finns det ett tydligt samband mellan artificiell mikrovågsstrålning och påverkan på hjärnans funktion.

Trendökningen hos hela den vuxna befolkningen, från 15 år upp till 59 år, är 160 683 %, vilket borde vara alarmerande för folkhälsan.  Mobilindustrin underminerar hela den vuxna befolkningens hälsa, vilket i luständen kan får stora konsekvenser om kris skulle uppkomma i form av krigshot eller andra större kriser som påverkar/hotar hela landets förmåga att fungera för samhällets och landets bästa.

Klicka på varje bild, så att den blir större

 

 

 

Annonser