4 Psykofarmaka

Socialstyrelsens läkemedelsstatistik gällande psykofarmaka

Det ökande användningen av läkemedel och framförallt psykofarmaka, kan man inte rena i reningsverken, utan dessa hormonlika mediciner, rinner ut i recipienten från reningsverken och sprids vidare ut i sjöar och vattendrag. Dessa läkemedel är svårnedbrytbara och bioackumuleras i levande organismer via näringskedjan. De sista predatorerna i näringskedjan får därför i sig stora mängder miljögifter, som kommer att påverka djurens funktioner på olika sätt och därmed skada ekosystemen. Psykofarmaka är hormonlika ämnen och kan redan i mycket små doser skada och störa exempelvis reproduktionen hos vattenlevande organismer.

Det är märkligt att Socialstyrelsen som myndighet väljer att uppmanar till att ge barn psykofarmaka, som riskerar få bestående skador på hjärnan, i stället för att minska strålningen från WiFi i skolmiljön. Samtidigt som man borde veta att preparaten belastar naturmiljön med miljögifter, men också skadar hjärnan på så unga individer. Det har visat sig att ADHD-mediciner som innehåller metylfenidat påverkar hjärnans utveckling. Antalet barn och unga som får medicin mot adhd har ökat kraftigt de senaste åren. 2006 fick knappt 10 000 barn mellan 0-19 år behandling med centralstimulantia, 2018 var siffran drygt 50 000.   https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/adhd-medicin-paverkar-hjarnans-utveckling

Antidep 0-17 Trendökning i %

 

0-4 år sömnmedel 1000 per invånare TTAntidep 0-17 år sömnmedel, Adhd mm per 1000 a

Antal patienter  i hela riket som äter olika typer av psykofarmaka från 0-17 år.  År 2006 och år 2017.

2006             2017

ADHD-medel                        9 707          47 678

ADHD+centralstim.            9 147           44 155

Melatonin                            2 105           39 406

Antidepressiv                    8 749            22 196

Lugnande ångest.           10 482           22 010

Antidep. + SSRI                8 000            20 515

 

 

Vem bryr sig i Sverige https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/film-three.php