Psykofarmaka

Socialstyrelsens läkemedelsstatistik gällande psykofarmaka

Det ökande användningen av läkemedel och framförallt psykofarmaka, kan man inte rena i reningsverken, utan dessa hormonlika mediciner, rinner ut i recipienten från reningsverken och sprids vidare ut i sjöar och vattendrag. Dessa läkemedel är svårnedbrytbara och bioackumuleras i levande organismer via näringskedjan. De sista predatorerna i näringskedjan får därför i sig stora mängder miljögifter, som kommer att påverka djurens funktioner på olika sätt och därmed skada ekosystemen. Psykofarmaka är hormonlika ämnen och kan redan i mycket små doser skada och störa exempelvis reproduktionen hos vattenlevande organismer.

Den ökande mängden av läkemedel som sprids i naturen, är  ytterligare ett stort problem, som hotar flertalet vattenlevande arter. Men att samhället väljer att hellre droga unga människor  med psykofarmaka, som både skada de ungas hälsa och belastar naturmiljön med miljögifter, i stället för att minska strålningen från WiFi i skolmiljön, är fullständigt obegripligt.

Antidep 0-17 Trendökning i %

 

0-4 år sömnmedel 1000 per invånare TTAntidep 0-17 år sömnmedel, Adhd mm per 1000 aLäkemedel 0-17 år antidep ADHD sömnmedel mm

Annonser